Tlačové správy z roku 2018

 1. 2022

 2. 2021

 3. 2020

 4. 2019

 5. 2018

 1. Piktogram kalendára

  1. SAN JOSE, Kalifornia, 5. novembra, 2018 - Dr. Radoslav Danilák, zakladateľ a CEO spoločnosti Tachyum, Inc., v Silicon Valley, bude hlavným rečníkom na konferencii Slovakia Tech Forum, 8.

 2. Piktogram kalendára

  1. SAN JOSE, Kalifornia, 4. júna 2018 - Dr. Radoslav “Rado” Danilák, spoluzakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Tachyum Inc., v Silicon Valley, po prvýkrát verejne opísal architektúru vysoko-výkonnej symbolickej a všeobecnej AI, aj dizajn konvolučných neurónových sietí.

 1. 2022

 2. 2021

 3. 2020

 4. 2019

 5. 2018